Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Mức lương Hạn nộp HS
Ngày tạo: 21-03-2019
5 Thỏa thuận 15-04-2019
2 Thỏa thuận 15-04-2019
1 Thỏa thuận 15-04-2019
1 Thỏa thuận 15-04-2019
Ngày tạo: 29-11-2018
4 Thỏa thuận 15-04-2019