Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Mức lương Hạn nộp HS
Ngày tạo: 26-04-2021
1 thỏa thuận 15-05-2021
1 6.000.000 VNĐ 15-05-2021
1 Lên đến 20.000.000 vnđ 15-05-2021
1 25.000.000 - 30.000.000 15-04-2021
Ngày tạo: 22-03-2021
1 8.000.000 - 15.000.000 15-05-2021
1 Thu nhập: thỏa thuận 30-05-2021