Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Mức lương Hạn nộp HS
1 Thỏa thuận 02-02-2019
1 Thỏa thuận 02-02-2019
1 Thỏa thuận 02-02-2019
1 Thỏa thuận 02-02-2019
1 Thỏa thuận 02-02-2019
1 Thỏa thuận 02-02-2019